شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد به زبان ساده

توضیح و تفسیر واژگان و مفاهیم اقتصادی به زبانی ساده

مفهوم فساد به زبان ساده

این تعریف گسترده‌تر نه تنها سیاستمدار و کارمند دولتی، بلکه مدیر عامل و مدیر مالی یک شرکت، سردفتر اسناد رسمی، سرپرست تیم عملیاتی در محل کار، مدیر یا مسئول پذیرش در یک مدرسه یا بیمارستان خصوصی، مربی یک تیم فوتبال، امین خانواده و غیره را نیز…

اخلاق بازار

آیا هدف غایی از حضور افراد در بازار، کسب سود شخصی و سوءاستفاده از دیگران برای منافع خود است؟ آیا در کل بازار به توسعه مدنیت و اخلاقیات منجبر می‌شود یا ارضاء اهداف شخی را تسهیل می‌کند؟

مفهوم اقتصاد عملکردی | سیدحسین سجادی‌فر

اقتصاد عملکردی را می توا جایگزینی بالقوه برای تصنیف نیروی انسانی، انرژی، همراه با چشم انداز اقتصاد در حلقه‌ها (اقتصاد چرخشی) و تاثیر آن در ایجاد اشتغال، رقابت اقتصادی، صرفه جویی در منابع و جلوگیری از اتلاف منابع تولیدی توصیف کرد.