رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
جست‌وجوی دسته‌بندی

تلنگرهای اجتماعی

مطالبی آموزنده در حوزه اجتماعی که مخاطب ان عموم جامعه است. فرآیندهای رفتاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، مصرف، نحوه تعامل با محیط زیست و.. که همگی حاوی تلنگری مهم برای ما در زندگی هستند.