شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

آب و محیط زیست

بررسی تازه های علم و تکنولوژی در حوزه آب و محیط زیست. همچنین نقد و بررسی مسائل مربوط به آب و محیط زیست در ایران

ردپای آب چیست؟

رد به جای مانده از رفتار روزمره ما و آنچه برای تولید محصولات و خدمات با محیط‌زیست انجام می‌دهیم بر منابع "ردپای آب"…