رسانه اقتصادی اجتماعی ایران
دورنمای اقتصاد
جست‌وجوی دسته‌بندی

آب و محیط زیست

بررسی تازه های علم و تکنولوژی در حوزه آب و محیط زیست. همچنین نقد و بررسی مسائل مربوط به آب و محیط زیست در ایران

اقتصاد سبز

اقتصاد سبز، توسعه اقتصادی بر پایه توسعه متوازن، پویا و سازگار با محیط زیست است . مطابق گزارش دفتر برنامه