شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

فن‌آوری‌های زیست‌محیطی

استفاده از دانش زیست‌محیطی در تولید محصولات مختلف و تغییر فن‌آوری تولید در جهت کاهش آسیب به محیط زیست