شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

آلودگی‌های زیست‌محیطی

کاهش ضایعات و آلودگی‌های حاصل از تولید و مصرف محصولات و خدمات مختلف انسانی، که موجب آسیب به محیط زیست می‌شوند