شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

اقتصاد چرخشی

چیزی به نام زباله در دنیا وجود ندارد، ما آن را از منابع ارزشمند طبیعی تولید می‌کنیم، باید این جریان را متوقف کنیم چون منابع محدود هستند. اقتصاد چرخشی یعنی بازطراحی فرآیندهای تولید در چهارچوبی که مواد مصرفی دورریخته نشوند و مجددا در چرخه تولید استفاده شوند