شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

اقتصاد آب | بخش چهارم :خصوصی‌سازی خدمات تامین و توزیع آب شهری

سیر شتابان خصوصی سازی آب شهری در کشورهای در حال توسعه از ابتدای دهه1990 به شدت آغاز شده است. ایده نخست خصوصی‌سازی سامانه‌های تامین و توزیع آب به انگلیس و ولز اختصاص دارد که بسیار موفقیت‌آمیز بوده است.

خصوصی سازی آب شهری در انگلیس

برخی کشورهای در حال توسعه، که فاقد منابع مالی سرمایه های بودند، در راستای تامین آب سالم و بهداشتی به مشارکت بخش خصوصی روی آوردند.

افزایش اجرای پروژه‌های سامانه‌های تامین و توزیع آب توسط بخش خصوصی در ابتدای دهه 1990 عکس‌العملی به ضعف بخش دولتی بوده است.

در مجموع، نهادهای تامین و توزیع آب دولتی انگیزه کم و حتی انگیزه منفی برای گسترش فعالیت ها و خدمات تامین و توزیع آب برای بسیاری از افراد بی‌بضاعت و فقیر را داشتند.

هم چنین، انگیزه کمی برای حفظ و ارتقای سطح کیفیت خدمات متنوع تامین و توزیع آب داشتند.

فرآیندهای عملیاتی نهادهای تامین و توزیع آب دولتی، حفظ قیمت به نسبت ارزان آب (اما در عین حال کیفیت بسیار پایین)، برطرف کردن مشکلات متعدد مدیریت سامانه‌های تامین و توزیع آب و کاهش حجم زیادی آب بدون درآمد بود.

واگذاری سامانه‌های تامین و توزیع آب به بخش خصوصی | قیمت و کمیت آب

موج نخست واگذاری سامانه‌های تامین و توزیع آب به بخش خصوصی چندان مطلوب و بهینه نبود.

در بسیاری از موارد، برون‌سپاری سامانه‌های تامین و توزیع آب به بخش خصوصی، سبب افزایش قیمت های فروش آب شد.


اما در مقابل سبب افزایش پوشش تعداد مشترکین (رشد بازار آب از منظر اقتصادی) و خدمات مطلوب به مشترکین شد، که به نوبه خود فعالیت موفقیت آمیز و ارزشمند بود.

توزیع آب توسط بخش خصوصی

در دهه‌های بعدی، موج دوم جریان خصوصی سازی از راه رسید که شامل مدل‌های انعطاف‌پذیر و گوناگون مشارکت بخش عمومی- خصوصی و نه تماما بخش خصوصی بود.

در سطح بین المللی، سهم خدمات تامین و توزیع آب توسط نهادهای خصوصی در سال 1997 کم‌تر از یک درصد جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه گزارش شده و در سال 2007 این رقم به 7 درصد ارتقا یافته است.

در سطح بین المللی، مالکیت و انحصار بهره‌برداری از منابع آب خصوصی بسیار نادرهستند و بیشتر این منابع تحت مالکیت دولت هستند، اما اهمیت منابع آب خصوصی به شدت در حال گسترش است.

به کوشش مریم داودآبادی | برگردان ویدئو از کانال تلگرام کلاس درس اقتصاد توسعه

نظر شما