نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

توهم داشتن برنامه | دکتر فرشاد اکبری سامانی

The illusion of the planing

مکالمات پرسشی پاسخی زیر را بارها شنیده ایم که؛


سوال کننده: برنامه ات چیست؟
پاسخ دهنده: می خواهم ( قصد دارم ) کاری یا هدفی یا آرزویی را محقق کنم.

یعنی ما در محاوره، قصد و تصمیم خود را "برنامه" فرض می کنیم در حالی که این یک توهم مخرب است.


حتا در گفتمان دولت ها نیز آرزوها و شعارها به اسم برنامه ارایه می شوند که نتایج آن دیگر نیازی به توضیح ندارد.


ولی تعریف یک برنامه برای اجرا چیست؟

A plan of action aimed at accomplishing a clear business objective, with details on what work is to be done, by whom, when, and what means or resources will be used.

” برنامه اجرایی عبارت است از یک نقشه یا طرح عملیاتی برای تحقق یک هدف کاری یا تجاری روشن، با جزئیات در مورد کارهایی که باید انجام شود، توسط چه کسی، چه زمانی و اینکه چه ابزار و منابعی نیاز است که به کار گرفته شوند.”

https://ecoviews.ir/wp-content/uploads/2022/01/paning-1.mp4

مطابق فوق برنامه عبارت است :

آیا ما واقعا برنامه داریم؟

حال این را مقایسه کنید با آرزوهایی که ما نام برنامه روی آنها گذاشته ایم. از برنامه های شخصی تا برنامه‌های توسعه کشور و …

به برنامه های خود فکر کنیم.
آیا واقعا” برنامه هستند؟
اگر نه، روی کاغذ تکمیلشان کنیم تا برنامه شوند.

برنامه هایی که ویژگی‌های بالا را نداشته باشند،
تصور هستند، خیال هستند، رویا هستند،
نه برنامه.

خروج از نسخه موبایل