شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

سیاسی و اجتماعی

Hello,

I’m Pavel Juliano and I’m a Fashion Photographer.

“A picture is a secret about a secret, the more it tells you the less you know.”

-Diane Arbus-

contact