شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

درگذشت پل واکر طبیب تورم

 پل واکر رییس بانک مرکزی آمریکا زمان ریاست جمهوری کارتر و ریگان در سن ۹۲ سالگی در گذشته است. او در بین اقتصاد دانان نام آشنایی است، زیرا سیاست هایی را تدوین و اجرا کرد که به یک دوران تورم در آمریکا  و اقتصاد های غرب پایان داد.

نمی توانید به قیمت ها دستور بدهید!

 تا زمان نیکسون به خاطر جنگ ویتنام و سیاست های پولی و مالی در چارچوب  اقتصاد کینزی، کشورهای غربی دچار تورم و هم زمان رکود اقتصادی هم شده بودند. نیکسون که فرد مقتدری تلقی می شد خواست مسئله تورم را آمرانه حل کند. در ۲۴ مرداد ۱۳۵۰ حکمی صادر کرد با این جمله آغازین” من دستور می دهم برای تثبیت کل قیمت ها و دستمزد ها در سرا سر ایالات متحده آمریکا…” البته نتیجه نا مطلوب آن سیاست ها سبب شد که قبل از پایان یک سال دست بر دارد. اما شاه ایران این اقدام را پسندید و اجرا کرد و شکست خورد لیکن همان سیاست دستور به قیمت ها هنوز ادامه دارد.

تنظیم سیاست اقتصادی هوشمندانه، نه بر اساس مطامع سیاستمداران

در آن زمان کمونیست ها پایان نظام سرمایه داری را نوید می دادند. زیرا در آمریکا و اروپا نرخ های تورم  وبیکاری پایدار در حد بالا و سیاست های کینزی بی اثر؛ پل واکر که در زمان کارتر رییس بانک مرکزی شد به تدریج نرخ های بهره را با سیاست پولی انقباظی تا بیست در صد بالا برد. البته این نرخ بهره برای آمریکا بسیار سنگین بود و رکود اقتصادی به همراه آورد. لیکن با کاهش تورم بستر توسعه بلند مدت اقتصاد را فراهم کرد.

 او به این نتیجه رسیده بود که بانک مرکزی پیوسته باید نشان دهد که سیاست هایش بر اساس نظریه خاص و شرایط خاص اقتصاد تنظیم می شود و تابع مطامع سیاستمداران نیست. از این طریق به جامعه نشان داده می شود که سیاست بانک مرکزی معتبر و در نتیجه موثر است. شیوه کار برد موثر سیاست پولی و ایجاد یک بانک مرکزی و مدیران معتبر روشی بود که تورم را در جهان به یک مسئله حل شده تبدیل کرد.

میراث واکر در ایران خریداری ندارد!

در کشور ما متاسفانه سیاست کنترل قیمت و دستمزد نیکسون هنوز مشتریان، پیروان، مجریان و ذی نفعان پر و پا قرصی دارد.

جالب است اشاره کنم به برخی برداشت های وارونه در موضوع تورم که مکرر مطرح می شود.

۱. نرخ بهره بالا تورم زا است. این عکس واقعیت است. برای پایین آوردن تورم ابتدا باید با سیاست پولی انقباضی نرخ بهره اسمی افزایش یابد، سپس با کاهش تورم نرخ بهره اسمی هم تنظیم می شود و کاهش می یابد.

۲. افزایش قیمت برخی کالاها تورم ایجاد می کند مثلا قیمت بنزین یا ارز. این هم عکس واقعیت است. این قیمت ها هم با تورم بالا می روند هرگاه برای مدتی سرکوب شوند در فرصت هایی با جهش تنظیم می شوند.

نگارنده : دکتر محمد طبیبیان

منبع : @MohammadTabibian

نظر شما