شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

رابطه تاریخ با توسعه اقتصادی

آیا توسعه امروزی کشورها مدیون تاریخ غنی آن هاست؟ کشورهایی که تاریخ خود را فراموش کرده اند چه هزینه ای در عدم توسعه خود می پردازند؟ تحقیقات نشان می دهند تاریخ و فرهنگ بسیاری از ملت ها، تاثیر مهمی در جایگاه اقتصادی و توسعه اقتصادی آن در طول زمان داشته است.

تغییر متغیرهای توسعه اقتصادی

نتایج تجربی رشد و توسعه اقتصادی، از بررسی متغیرهای تقریبی به سمت بررسی عوامل ریشه‌ای‌تر و ساختاری ملل در حال تغییر و حرکت هستند. ادبیات وسیعی در زمینه توسعه اقتصادی کشورها، بر این موضوع تاکید دارند که راه‌حل دقیق بررسی این موضوع، استفاده از متغیرهایی نظیر تاثیر تاریخ  یک کشور بر توسعه اقتصادی و درآمد معاصر کشور است.این رویه تحقیقی به‌طور دقیق به به تاثیر ترکیب اجدادی کشورها بر شکل‌گیری جمعیت فعلی آن‌ها و نهایتا تاثیر فرهنگی این جمعیت بر پیگیری مسائل توسعه‌ای می پردازد.

شواهد بیان‌گر آن است که توسعه اقتصادی حتی از تغییز صفات و ویژگی مردم یک کشور (فرهنگ) در بلندمدت تاثیر گرفته است. مقاله ” ریشه‌های توسعه اقتصادی چقدر عمقی هستند؟” با بررسی ادبیات مطرح در این زمینه، چهارچوبی طراحی کرده است که به تاثیرات تغییر نسلی جوامع در وضعیت کنونی رشد و توسعه اقتصادی آن‌ها می‌پردازد.

ریشه‌های توسعه اقتصادی چقدر عمیق هستند؟

انریکو اسپولاور و رومن واچاریارگ 2012

این مقاله بررسی می‌کند کانال‌های تغییرات بین نسلی کشورها (خواه از طریق مهجرت اقوام دیگر یا حمله کشورهای دیگر) چگونه بر توسعه اقتصادی آن‌ها از طریق متغرهایی بیولوژیکی ( انتقال ژن افراد دیگر به یک کشور) و فرهنگی ( نفوذ رفتاری و نمادین) تاثیرات عمیق گذاشته است.

این مقاله بررسی می‌کند که صفات و رفتار سایر فرهنگ‌ها به‌صورت مستقیم بر بهره‌وری و تسعه اقتصادی کشورهای مقصد تاثیرگذار بوده است یا به‌صورت غیر مستقیم به‌‌صورت موانعی برای گسترش نوآوری و متعاقبا افزایش بهره‌وری عمل کرده است.

نتایج این تحقیق فرضیه‌های و شواهد مقاله کومین و همکاران در سال 2010، مبنی بر تلاش کشورها برای دستیابی به تکنولوژی و استمرار تاثیر ان در… را تایید می‌کند.

پیغام مهم این مقاله این موضوع است که این جغرافیای کشورها نیست که وضعیت کنونی آن‌ها را شکل داده است بلکه این ترکیب جمعیتی آن هاست که رتبه توسعه یافتگی آن ها را تعیین می کند .

نظر شما