شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش پنجم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهده لینک آموزشی بخش اول و دوم می توانید به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش اول |دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش سوم | دکتر سید حسین سجادی فر

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش چهارم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش پنجم

برای دیدن ویدئو به لینک مراجعه نمایید.

فصل چهارم | حالت های مخصوص فرآیند مالی


شیب یکنواخت uniform gradient
شکل کلی سری شیب یکنواخت بصورت زیر می باشد.

آموزش اقتصاد مهندسی

رابطه بین G و P

آموزش اقتصاد مهندسی
آموزش اقتصاد مهندسی

P=G(p/G,i%,n)


این رابطه ارزش فعلی یک سری درآمد یا هزینه را که با شیب ثابت از سال دوم شروع می شود را محاسبه می نماید.


رابطه G و A


اگر در رابطه (3-4) بجای P رابطه P و A را قرار دهیم خواهیم داشت.

آموزش اقتصاد مهندسی

روابط زیر همواره برقرار است :

آموزش اقتصاد مهندسی

مثال ) ارزش فعلی و مقدار درآمد سالیانه یکنواخت را در فرآیند مالی زیر محاسبه کنید .(i=%5)

آموزش اقتصاد مهندسی
آموزش اقتصاد مهندسی

مثال ) ارزش فعلی هزینه ها را در فرآیند مالی زیر بدست آورید ؟ (i=%5)

آموزش اقتصاد مهندسی

شیب یکنواخت کاهشی

مشکل فرآیند مالی زیر را در نظر بگیرید نرخ جذب کننده برای شرکت 7% در دوره می باشد با استفاده از روش ارزش فعلی می توان گفت که این طرح اقتصادی است.

آموزش اقتصاد مهندسی
آموزش اقتصاد مهندسی

از انجا که ارزش خالص فعلی منفی است این طرح اقتصادی نمی باشد.

سری هندسی (Geometric series)

آموزش اقتصاد مهندسی


روابط فوق زمانی استفاده می شود که مقدار A1 (اولین پرداخت یا دریافت ) j (درصد تغییرات هر دوره پرداخت یا دریافت) و i (نرخ بهره و یا حداقل نرخ جذب کننده )معلوم باشد.


ارزش آینده درآمدها در سری هندسی

آموزش اقتصاد مهندسی
آموزش اقتصاد مهندسی
نظر شما