نماد سایت رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

Engineering Economics Lesson

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهد آموزش بخش اول می‌توانید به لینک مراجعه نمایید.

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش دوم

ویدئو فوق مربوط به فصل سوم ، طرح درسی است که در ابتدای مقاله ارائه شده است. در ادامه به صورت متنی نیز آموزش درس تقدیم حضور شما عزیزان شده است.

فصل سوم | رابطه ارزش فعلی و ارزش آینده

روابط بین P F,(present worth future worth)


ارزش آینده یا اصل و فرع (F) برای مبلغ P در مدت n دوره (سال) با نرخ بهره i محاسبه می نماییم. فرض می‌شود

p در زمان t=0 سرمایه گذاری شود در این صورت خواهیم داشت:

درون‌یابی خطی

گاهی برای یک مقدار مشخص i یا یک دوره مشخص n مقدار فاکتور در جدول موجود نیست مثلا فاکتور (A/P,%7/3,10) که i=7/3 % در جدول موجود نیست اما برای نرخ های 7% و 8% در مدت 10 سال فاکتور A/P را میتوان از جدول بدست آورد . در این صورت از درون یابی خطی استفاده می شود؟(interpolation)

خروج از نسخه موبایل