شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

دوره جامع آموزش اقتصاد مهندسی | بخش دوم | دکتر سید حسین سجادی‌فر

دورنمای اقتصاد قصد دارد تا دوره آموزشی درس اقتصاد مهندسی دکتر سیدحسین سجادی‌فر را به صورت ویدئویی و رایگان در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار دهد.


طرح درس کلی این دوره به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه: اقتصاد مهندسی چیست؟
فصل اول: کلیات
ـ تصمیم‌گیری
ـ سرمایه‌گذاری
ـ واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی سرمایه‌گذاری
بخش اول : مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی
فصل دوم: اصول پایه‌ای اقتصاد مهندسی
ـ بهره
ـ ارزش زمانی پول
ـ تعادل
ـ نرخ بازگشت سرمایه (ROR)
ـ حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
ـ پارامترها و شکل فرآیند مالی
ـ مسایل فصل دوم
فصل سوم : معرفی و کاربرد فاکتورها
ـ روابط بین P ، F  و A
ـ جدول فاکتورها
ـ محاسبات ارزش فعلی، ارزش آتی و پرداخت مساوی
ـ مسایل فصل سوم
ـ فصل چهارم :  حالت‌های خاص فرآیند مالی
ـ شیب یکنواخت ؛ رابطه بین P و G ؛ رابطه بین A و G
ـ مسایل فصل چهارم
ـ فصل پنجم : نرخ اسمی و نرخ مؤثر
ـ مسائل فصل پنجم
بخش دوم : تکنیک‌های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها
ـ فصل ششم : روش ارزش فعلی (PV)
ـ مسایل فصل ششم
ـ فصل هفتم : روش یکنواخت سالانه (A)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ مسائل فصل هفتم
ـ فصل هشتم : روش نرخ بازده داخلی (IRR)
ـ مقایسه چند پروژه
ـ تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
ـ مسائل فصل هشتم
ـ فصل نهم : روش نسبت منافع به مخارج (B/C)
ـ مسائل فصل نهم

جهت مشاهد آموزش بخش اول می‌توانید به لینک مراجعه نمایید.

آموزش اقتصاد مهندسی | دکتر سید حسین سجادی‌فر | بخش دوم

ویدئو فوق مربوط به فصل سوم ، طرح درسی است که در ابتدای مقاله ارائه شده است. در ادامه به صورت متنی نیز آموزش درس تقدیم حضور شما عزیزان شده است.

فصل سوم | رابطه ارزش فعلی و ارزش آینده

روابط بین P F,(present worth future worth)


ارزش آینده یا اصل و فرع (F) برای مبلغ P در مدت n دوره (سال) با نرخ بهره i محاسبه می نماییم. فرض می‌شود

p در زمان t=0 سرمایه گذاری شود در این صورت خواهیم داشت:

آموزش درس اقتصاد مهندسی
آموزش درس اقتصاد مهندسی
آموزش درس اقتصاد مهندسی
آموزش درس اقتصاد مهندسی
آموزش درس اقتصاد مهندسی

آموزش درس اقتصاد مهندسی

درون‌یابی خطی

گاهی برای یک مقدار مشخص i یا یک دوره مشخص n مقدار فاکتور در جدول موجود نیست مثلا فاکتور (A/P,%7/3,10) که i=7/3 % در جدول موجود نیست اما برای نرخ های 7% و 8% در مدت 10 سال فاکتور A/P را میتوان از جدول بدست آورد . در این صورت از درون یابی خطی استفاده می شود؟(interpolation)

آموزش درس اقتصاد مهندسی
نظر شما