شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

” برایت شجاعت آرزو ‌می‌کنم” | دکتر فرشاد اکبری سامانی

شجاعت ‌می‌خواهد که متفاوت باشی،
شجاعت ‌می‌خواهد که پرسش‌گر باشی،
شجاعت ‌می‌خواهد که فرهیخته باشی،

چون،
از لحظه‌ای که دیگر مثل آن‌ها فکر نکنی،
از لحظه‌ای که دیگر مثل آن‌ها حرف نزنی،
از لحظه‌ای که دیگر مثل آن‌ها رفتار نکنی،

باید در برابر طوفان‌هایی که خواهد وزید،
و قضاوت‌هایی که تو را خواهد رنجاند، بایستی.

تلاش و سختی برای کسب موفقیت

شجاعت ‌می‌خواهد که راهی را بروی
که تاکنون نرفته‌ای،
شجاعت ‌می‌خواهد که به موفقیت برسی،
شجاعت ‌می‌خواهد که پیروز شوی،

چون باید از مرزهایت خارج شوی،
چون باید تغییر کنی،
چون باید بر ترس‌هایت غلبه کنی.

تلاش و سختی برای رسیدن به موفقیت

پس انتخاب کن،
که به دنبال آرزوهایت بروی،
که ‌ایده‌هایت را دنبال کنی،
که مسیرت را خودت بسازی،

و آگاه باش که موفقیت،
با ‌ایده‌ها و افکار بلند آغاز ‌می‌شود،
و با گام‌های کوچک به پیش ‌می‌رود،
و با استمرار و سماجت به دست ‌می‌آید.

تفکر بزرگ فکر کردن

و بدان،
که درد خواهی کشید،
چرا که ناکا‌می ‌و شکست را هم،
تجربه خواهی نمود.

اما،
دردهایی که خواهی کشید،
شیرین خواهد بود،
اگر هدفی ارزشمند داشته باشی.

پس برایت در‌این سال،

و در تما‌می ‌سال‌های پیش رو،

شجاعت آرزو ‌می‌کنم،

چون موفقیت، شجاعت ‌می‌خواهد.

نظر شما