شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

گزارش پایش فقر در سال 1399

گــزارش پیــشرو اولیــن مجموعه از سلســله گزارشــات پایش فقر معاونــت رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، با
همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اســلامی و مرکز آمار ایران اســت که تلاش شده با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت آماری و
کارشناسی در دسترس در حوزه فقر، به بررسی تغییرات وضعیت فقر و معیشت خانوار در سال 1399 بپردازد.

پایش فقر در سال 1399


به همین منظور در بخش اول قصد داریم تحولات اقتصاد کلان را در سه حوزه اصلی تورم، اشتغال و بیکاری و رشد اقتصادی
و درآمد سرانه بررسی نماییم.


این تحوالت به‌طورکلی بر وضعیت رفاه و معیشت کل افراد جامعه که فقرا نیز بخشی از آن هستند اثرگذار خواهند بود.


با این وجود، سعی بر این بوده است که تحلیل‌های مربوط به این متغیرها در راستای اثراتی که بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه می‌گذارند صورت گیرد.

در بخش دوم نیز به بررسی متغیرهای مرتبط با فقر می‌پردازیم و روندهای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ از جمله این متغیرها نر خ و خط فقر، هزینه‌های مصرفی خانوار و سهم خوراک هستند.

این بخش اثراتی که قشــر کم‌درآمد از متغیرهای کلان پذیرفته‌اند را بهتر مشــخص می‌نماید و تصویر روشــن‌تری از وضعیت رفاهی فقرا ارائه خواهد نمود.

تهیه‌کنندگان و نویسندگان


تهیه شده در
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت رفاه اجتماعی
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
تابستان 1400

نویسنده : زهرا شهیدی، زهرا کاویانی
همکاران: ابوالمحسن والی‌زاده، مهدی امینی‌راد، فهیمه بهرامی، سارا مشکانی فراهانی
ناظر علمی: سید هادی موسوی نیک
ناظر اجرایی: مریم واحدی
صفحه‌آرا: پیمان مقدم
ویراستار: مریم یوسفی
واژه‌های کلیدی: پایش فقر، تحلیل متغیرهای کلان، عوامل موثر بر افزایش فقر، خط فقر، نرخ فقر، هزینه‌های مصرفی، سهم خوراک از کل هزینه‌ها، وضعیت معیشت فقرا
تابستان 1400

دانلود مقاله | رایگان

نظر شما