شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

بنیان‌های نهادی فقر از دیدگاه وبلن | محمود مشهدی احمد

معرفی مقاله

عنوان مقاله : بنیان‌های نهادی فقر از دیدگاه وبلن

نویسنده: محمود مشهدی احمد

مقاله با حمایت مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شده است

چکیده:
بی تردید، فقر یکی از بزرگترین دغدغه‌های تمام جوامع بشری و نظام‌های اقتصادی است.

پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه‌کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت.

در واقع، اگر اقتصاددانان بهره‌وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بنیان‌های نهادی فقر از دیدگاه وبلنافراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست.

این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می‌شود.

در واقع، موضوع مورد بررسى در مقاله حاضر این است که، ناشی از کاستی‌های بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتا نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره‌وری افراد نسبت داد.

آیا منشاء فقر در اقتصاد به‌درستی شناسایی شده است؟

بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه‌های فقر به خوبی شناسایی نشده است.

در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش‌شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش‌های پژوهشى مانند مشاهده‌گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند.

حال آن که، در برخی از پژوهش‌هاى نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی‌هاى پیشین درباره فقر، جنبه‌های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آنها غفلت شده است.

موضوعات مورد بررسی در مقاله:

  • فقر و بینش خاص اقتصادانان به موضوعات اقتصادی
  • سرچشمه فقر: فرد یا نهادها

دانلود مقاله بنیان‌های نهادی فقر از دیدگاه وبلن

نظر شما