شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

مقاله: ایران در دو دهه گذشته چقدر آب از دست داده است؟

خلاصه:

ایران که زمانی پیشگام مدیریت پایدار آب بود، در حال حاضر با ورشکستگی آب مواجه است.
فرسودگی مداوم آب تجدیدناپذیر منجر به مجموعه‌ای از مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی در سراسر کشور شده است. با این وجود، به دلیل فقدان داده‌های قطعی، درک هدررفت آب ایران هنوز ناقص است.


در این مطالعه، ما از مشاهدات گرانشی ماهواره‌ای، داده‌های بارش در منطقه و جهان و سطح آب زیرزمینی سنجش شده، برای بررسی تلفات کل ذخیره‌سازی آب (TWS) در ایران طی دو دهه گذشته استفاده می‌کنیم.


بینش هیدرولوژیکی جدید برای منطقه: ما اتلاف آب ایران را با استفاده از یک رویکرد داده محور که توسط شبیه‌سازی مونت کارلو پشتیبانی می‌شود، کمی می‌کنیم.


تجزیه و تحلیل ما نشان دهنده اتلاف 34±211 کیلومتر مکعب از کل ذخایر آب ایران (بیش از دو برابر مصرف سالانه آب ایران) در دوره 2003-2019 است.


میانگین سطح آب زیرزمینی به میزان 4/1 ± 28 سانتی‌متر در سال به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این اتلاف عظیم آب، علی‌رغم افزایش کلی میزان بارش نسبی 0.02 ± 4.9 کیلومتر مکعب در سال اتفاق افتاد.


بنابراین از دست دادن ذخایر آبی، تنها با بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب تجدیدناپذیر قابل توضیح است.
دو رویداد مهم در طول دوره مطالعه رخ داد، خشکسالی 2007 و سیل اوایل سال 2019. اولی در مجموع به از دست دادن 0.6 ± 115 کیلومتر مکعب آب، به تعبیری یک سوم از بارندگی بلند مدت سالانه منجر شد. تقریباً همین مقدار توسط مجموعه‌ای از بارش‌های شدید، منجر به سیل در اوایل سال 2019 بازگردانده شد.


نتایج ما مسائل مهمی را در مورد مدیریت ناپایدار آب در ایران مطرح می‌کند و نقش حیاتی اندازه‌گیری‌های فضایی را برای درک کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر آب دردسترس، در شرایط فقدان داده‌های زمینی کافی، برجسته می‌کند.

A B S T R A C T


Study area: Iran.
Study focus: Iran, once a pioneer of sustainable water management, is currently facing water bankruptcy. Aggressive exhaustion of non-renewable water has led to a suite of environmental and socio-economic problems across the country. Nevertheless, the understanding of Iran ’ s water loss is still incomplete due to a lack of conclusive data. In this study, we employ satellite gravimetry observations, in-situ and globally precipitation data, and gauged groundwater level to investigate the total water storage (TWS) loss in Iran over the last two decades.
New hydrological insights for the region: We quantify Iran ’ s water loss using a data-driven approach supported by a Monte-Carlo simulation. Our analysis indicates TWS loss of 211 ± 34 km3 ( >twice Iran ’ s annual water consumption) within the 2003 – 2019 period. The mean groundwater level has dropped significantly at a rate of 28 ± 1.4 cm/yr. This tremendous water loss happened despite an overall increased relative precipitation rate of + 4.9 ± 0.02 km3/yr. Thus the TWS loss can only be explained by drastic overexploitation of non-renewable water resources. Two major extreme events occurred during the study period, namely the 2007 drought and early 2019 floods. The former resulted in a total 115 ± 0.6 km3 water loss, one-third of the long-term annual precipitation. Approximately the same amount was brought back by a series of extreme precipitation events leading to floods in early 2019. Our results raise critical issues regarding unsustainable water management in Iran and highlight the crucial role of spaceborne measure-ments for understanding short-term and long-term water availability change in the absence of sufficient ground data.

مشاهده و دانلود مقاله:

دانلود مقاله “ایران در دو دهه گذشته چقدر آب از دست داده است؟” یا ” How much water did Iran lose over the last two decades?”

نظر شما