شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‌ها (ZSG-DEA)

  • هدیه علیشیری
  • عاطفه تکلیف
  • حمید آماده
  • حمیدرضا ارباب
  • عسگر خادم وطنی
  • سید حسین سجادی‌فر

چکیده:

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است.

نتایج بیان‌گر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آن‌هاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص‌های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می‌باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

منبع: نظریه‌های کاربردی اقتصاد سال پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره 213-236

دانلود مقاله تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک مدل (ZSG-DEA)

نظر شما