شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

توسعه پایدار

رشد اقتصادی و اجتماعی با تکیه بر منابع پایدار. اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، مسیر رشد بی‌وقفه را چگونه شناسایی و در مسیر آن گام برمی‌دارند.