شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

تولید بیوگاز از فاضلاب، برای سوخت خودرو و گاز شهری در ژاپن

تولید بیوگاز از فاضلاب برای سوخت خودرو و گاز شهری (مرور تجربه شهر کوبه ژاپن)

تولید سوخت از فاضلاب در ژآپن

در شهر کوبه روزانه 510  هزار مترمکعب فاضلاب جمع آوری و در شش  تصفیه خانه به شیوه لجن فعال تصفیه می شود. حجم بیوگاز تولید شده از فرآیند هضم لجن تصفیه خانه های فاضلاب بالغ بر 370 هزار مترمکعب در شبانه روز است. از گازهای ایجاد شده در تصفیه خانه های فاضلاب در مخزن هیدروژنی گرم به طور محدود استفاده می شوداستفاده از این گاز به عنوان یک مایع سوختی بسیار مناسب است.

ژاپن از سال 2010 از فاضلاب به جای سوخت فسیلی استفاده می کند

به منظور کاهش گازهای گلخانه یی، مدیران این شهر استفاده از بیوگاز را برای سوخت خودروها از سال 2008 شروع کردند. علاوه بر این، شهرداری این شهر از سال 2010 شروع به احداث شبکه های توزیع بیوگاز برای مصارف خانگی و عمومی کرده است. تهیه بیوگاز در تصفیه خانه های فاضلاب، سبب کاهش بوی نامطبوع فاضلاب می شود.

بیوگاز با شیوه دایجتسر تا 0.9 اتمسفر فشرده می شود و با استفاده از تجهیزات اسکرابر  آب از بالای ستون اسپری و به پایین تزریق می شود. خلوص گاز متان به دست آمده بیش از 97 درصد است.

از سال 2010 در شهر کوبه، شرکت توزیع گاز اوساکا و سازمان محیط زیست شهر کوبه، طرح جامعی را برای برای بازیافت کامل بیوگاز شروع کردند. در ابتدای ایجاد پروژه، در تصفیه خانه هیشاگاندا حجم بیوگاز جمع آوری شده 10 هزار مترمکعب در شبانه روز بود.

از گاز به دست آمده، مقدار1.3  هزار مترمکعب در شبانه روز آن به عنوان سوخت خودرو و 2.7 هزار مترمکعب در شبانه روز آن در مصارف داخلی تصفیه خانه و مابقی (2 هزار مترمکعب در شبانه روز) پس از تصفیه مرحله دوم، به شبکه گاز شهری برای مصارف شهری تزریق می شود.

این پروژه در سال 800  هزار مترمکعب بیوگاز تولید می کند. این حجم گاز معادل حجم گازی است که سالانه توسط 20 هزار خانوار این شهر مصرف و هر سال منجر به کاهش 1.2 هزار تن گاز دی اکسیدکربن می شود.

مسؤولان شهرداری کوبه استفاده از بیوگاز را برای سوخت خودرو و تزریق به شبکه توزیع شهری برای مصارف خانگی و عمومی پذیرفته اند. تزریق گاز به شبکه توزیع شهر کوبه، سبب توازن عرضه و تقاضای مقدار بیوگاز تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب این شهر شده است.

سید حسین سجادی فر – تحلیل گر اقتصاد آب و محیط زیست

تغییرات کوچک، نتایج بزرگ؛ حلقه گم شده اقتصاد ایران

رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد

نظر شما