شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

درک و فهم عمیق، زیر بنای موفقیت | دکتر فرشاد اکبری سامانی


:Understand deeply
Don’t face complex issues head-on; first understand simple ideas deeply. Clear the clutter and expose what is really important. Be brutally honest about what you know and don’t know. Then see what’s missing, identify the gaps, and fill them in. Let go of bias, prejudice, and preconceived notions. There are degrees to understanding (it’s not just a yes-or-no proposition) and you can always heighten yours. Rock-solid understanding is the foundation for success.
“The 5 Elements of Effective Thinking
Edward B.Burger and Michael Starbird
Princeton University Press”

فهم قاطع و استوار (عمیق), زیربنای موفقیت است

به شکلی عمیق یاد بگیرید:


خود را درگیر موضوعات متعدد و متفاوت نکنید،


ابتدا مفاهیم ساده را عمیق یاد بگیرید.


فضای آشفته ذهن را پاک کنید و آنچه واقعاً مهم است را در مرکز توجه قرار دهید.


(وقتی موضوعی که دانستن آن مهم است را یافتید) بی رحمانه راجع به دانسته ها و نادانسته های خود در آن موضوع صادق باشید. سپس به نادانسته ها توجه و خلاء های دانش خود را مشخص و آنها را پر کنید.

از سوگیری و پیش داوری و عقاید نامستدل که برهانی در تأییدشان نیست پرهیز کنید.

فهمیدن درجات و مراتبی دارد (و صرفا” گزاره بلی و خیر یا فهمیدن و نفهمیدن نیست) و همواره می توانید آنچه از موضوعی فهمیده و درک کرده اید را ارتقاء دهید.

” فهم قاطع و استوار (عمیق),
زیربنای موفقیت است.”

برگرفته از کتاب
“The 5 Elements of Effective Thinking”
معرفی کتاب
The 5 Elements of Effective Thinking
Edward B.Burger and Michael Starbird
Princeton University Press

کتاب “پنج رکن تفکر موثر”

Preface
Thinking Makes the Difference
I think, therefore I am. —René Descartes
The root of success in everything, from academics to business to leadership to personal relationships and everything else, is thinking—whether it’s thinking disguised as intuition or as good values or as decision making or problem solving or creativity, it’s all thinking. So it is not a surprise that thinking more effectively is the key to success for students, professionals, business leaders, artists, writers, politicians, and all of us living our everyday lives. Doing anything better requires effective thinking—that is, coming up with more imaginative ideas, facing complicated problems, finding new ways to solve them, becoming aware of hidden possibilities, and then taking action. What is a surprise is that the basic methods for thinking more clearly, more innovatively, more effectively are fundamentally the same in all areas of life—in school, in business, in the arts, in personal life, in sports, in everything. The other surprise is that those methods of effective thinking can be described, taught, and learned. They are not inborn gifts of a special few. They are not so esoteric that only geniuses can master them. All of us can learn them and use them, and that is what this book is about. …

thinking

کتاب “پنج رکن تفکر موثر”
نوشته ادوارد بی برگر و مایکل استاربرد
انتشارات دانشگاه پرینستون

اهمیت تفکر موثر در زندگی

پیشگفتار (کتاب پنج رکن تفکر موثر)


تفکر، پدید آورنده تفاوت است.
می اندیشم، پس هستم.

“رنه دکارت”

اساس موفقیت در هر زمینه ای، از دانشگاه تا کسب و کار، از رهبری تا روابط شخصی و هر مورد دیگری “تفکر” است _ اگرچه “تفکر” با قیافه های مختلفی از جمله به شکل شم یا شهود، تصمیم سازی، حل مسئله و یا خلاقیت، تغییر چهره می دهد، اما در اساس همگی شکلی از “تفکر” هستند.

بنابراین تعجبی ندارد که تفکر ( البته به شیوه ای موثر ) کلید موفقیت دانش آموزان، متخصصان، مدیران کسب و کار، هنرمندان، نویسندگان، سیاستمداران و همه ما در زندگی روزمره باشد.

انجام دادن بهتر هر کار مستلزم “تفکر موثر” است یعنی همراه شدن با ایده های خلاقانه تر، رویارویی با مسایل پیچیده، یافتن روش های جدید حل مسئله، هشیار بودن نسبت به امکانات پنهان، و در نهایت عمل کردن.

آنچه موضوع را شگفت انگیز می کند این است که روش های بنیادی تفکر خلاقانه تر، شفاف تر و موثرتر اساساً در تمام عرصه های زندگی یکسان است _ در مدرسه، کسب و کار، هنر، زندگی شخصی…

شگفتی دیگر در این است که متدهای “تفکر موثر”، قابل توصیف کردن، قابل آموزش دادن و قابل یادگرفتن است.

این روش ها موهبتی مادرزادی و در اختیار عده ای خاص و کم تعداد نیست. و چنان راز گونه نیستند که تنها نوابغ بتوانند بر آنها تسلط یابند. همه ما می توانیم آنها را بیاموزیم و به کار ببریم و موضوع این کتاب نیز همین است. …

تفکر موثر

پی نوشت : این کتاب با ترجمه آقای محمد علی جعفری و توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است و همچنین نسخه الکترونیکی در دسترس علاقمندان قرار دارد.

نظر شما