شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

جست‌وجوی دسته‌بندی

تلنگرهای رفتاری

تلنگرها یا سُقُلمه، اشاره‌هایی است که به در شرایط مختلف به انسان‌ها می‌شود تا بهتر تصیم بگیرند.
تلنگرها در حقیقت راهی برای هدایت رفتار انسان به سمت انجام عمل بهتر است
در اجرای تلنگرها هیچ اجباری نیست
هیچ گزینه‌ای از انتخابات فرد حذف نمی شود
برای گزینه بدترهیچ جریمه‌ای در کار نیست