شماره ثبت در ارشاد: 83160

رسانه اقتصادی و اجتماعی دورنما

راهنمایی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

A Handbook on Environmental Impact Assessment

Guidance for Competent Authorities, Consultees and others involved in the Environmental Impact Assessment Process in Scotland

Prepared for SNH by
David Tyldesley and Associates Edinburgh

2009

دانلود کتاب رایگان


نظر شما